Transferne cene

Transferne cene - šta sadrži izveštaj, ko je u obavezi da ga podnosi, ko su povezana pravna lica?

Transferne cene - šta je uključeno u izradu izveštaja?

Cene proizvoda, roba i usluga

Cene osnovnih sredstava i nematerijalne imovine

Zajedničko učešće u troškovima istraživanja i razvoja


Ako niste sigurni da li ste u obavezi da podnosite izvestaj o transfernim cenama, kontaktirajte nas.

Svi poreski obveznici koji imaju transakcije sa povezanim licima u obavezi da Poreskoj upravi podnesu izveštaj o transfernim cenama.


Transferne cene - ko su povezana pravna lica?

Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona)

Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona)

Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona)

Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona)